Asezare geografica, relief, clima si hidrologie

Așezarea geografică:
Asezarea comunei: comuna Cârlogani este situată în extremitatea de Nord-Vestică a județului Olt, la limita de hotar cu județul Vîlcea pe aliniamentul drumului Județen DJ 677, la o distanţă de aproximativ 23 km de Municipiului Slatina(reședința de județ).
Comuna Cârlogani are în componență cinci sate: Cârlogani, Cepari, Scorbura, Beculești, Stupina și se învecinează: -la Nord cu județul Vîlcea respective teritoriul comunei Șușani, -la Sud cu teritoriul comunei Plesoiu, la Est cu teritoriul comunei Strejești- și la Vest cu teritoriul comunei Morunglav și Laloșu.
Orice modificare a limitei administrativ – teritorială, stabilită se poate efectua numai în temeiul legii.
În satul de reşedinţă Cârlogani îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comună.
Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, primarul comunei şi primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul stabil în comuna Cârlogani, sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei.
Comuna Cârlogani,în trecut vestită zonă viticolă, are o suprafață totală de 4209 ha, regăsindu-se la limita de hotar a județului Olt cu județul Vâlcea, structurată dupa cum urmeaza:
-teren arabil 2221 ha, păşuni şi fâneţe -251 ha, livezi -8 ha, vii-91 ha, fond forestier- 967 ha, curţi construcţii-124 ha, ape- 77 ha, căi comunicație -89 ha, terenuri degradate-381 ha.

Relieful comunei :Teritoriul comunei Cârlogani este o regiune colinară, intens fragmentată de văi și reprezintă partea sud-estică a Platformei piemontane a Olteșului unde ocupă aproape în întrgime bazinul mijlociu al pîrîului Beica.

Hidrografia comunei:Reteaua hidrografica a comunei este reprezentata de pâraul beica, afluient pe dreapta al Rîului Olt ce tranzitează comuna de la Nord la Sud pe o lungime de aproximativ 7,6 km și o lățime ce variază între 5.6 m în partea de nord la contactul cu zona de luncă și dealuri împădurite și 6,6 m în partea de sud la contactul cu teritoriul comunei Pleșoiu.

Clima-Așezarea geografică a comunei Cârlogani în regiunea dealurilor joase de tip Olteț de la poalele sudice ale Subcarpaților Olteniei precum și configurația reliefului său cu platouri expuse la soare tot timpul zilei și cu versanți cu expoziție generală estică și vestică, determină existența pe teritoriul său a unui climat temperat continental cu slabe influiențe mediteraneene care se aseamănă cu cel din zona de câmpie, fiind mai cîlduros decât în celelalte regiuni deluroase ale țării.
Temperatura medie în comuna Cârlogani este mai ridicată ajungând la 10,40 C, variațiile termice ale mediilor lunare fiind cuprinse între -2,30 C în ianuarie și 21,50 C în iulie, iar frecvența și cantitățile precipitațiilor sunt reduse

Stiri MDRAP

Ultimele stiri